Činnost

Nalezeno 37 výsledků.

bodnout

Ze stč. bósti (1. os. sg. bodu) tv., psl. *bosti (< *bod-ti), ie. *bhedhh2- 'bodat, kopat (jámu)'; stsl. бости.

buchta

Odvozeno od slovesa bouchat.

chálka

Z rom. chal 'jíst'. Původně argostimus, který se dostal do běžné mluvy.

chopit (se)

Ze stč. chopiti (sě), psl. *chopiti (sę), ie. *keh2p- (*kāp-) 'brát, chytit'; stsl. охопити сѧ 'uchopiti'.

číhat

Ze stč. čúhati, číhati.

číst

Ze stč. čísti, psl. *čisti, ie. *(s)kʷei̯t-teikʷei̯t- 'všimnout si'; stsl. чисти.

dýchat

Ze stč. dýchati, psl. dychati, ie. *dhu̯e- 'dýchat, vanout'; stsl. дꙑхати.

existovat

Z lat. ex(s)istere ‘vystoupit, objevit se, vyjít najevo, proměnit se’.

grcat

Expresivní výpůjčka ze slk. grcať 'zvracet' (vedle č. nář. hrcat 'silně kašlat'), které je expresivní obměnou (kr- > gr-) psl. *kъrkati. Souvisí s krkat. Onomatopického původu.

hajlovat

Z něm. Heil! 'sláva, zdar', které během 2. světové války používali nacisté.

harakiri

Z jap. harakiri '(japonská) sebevražda rozříznutím břicha', složenina z hara 'břicho' a kiru 'řezat'.

hibernace

Z lat. hībernatiō 'přečkání zimy' od hībernāre 'přečkat zimu' od hibernus 'zimní' z hiems 'zima', které vychází z ie. ǵʰéi̯-ōm-, jehož různé podoby jsou i v:

jíst

Z stč. jiesti, psl. *ěsti, ie. *h1ed- (*ed-); stsl. ꙗсти.

kňučet

Onomatopoického původu.

kosmetika

Z fr. cosmétique (nejspíše přes něm. Kosmetik) tv., které pochází z ř. κοσμητικὴ (τεχνέ) '(umění) zdobení', odvozeniny od slovesa κοσμέω 'uspořádávám, dělám hezkým'.

kout (2)

Ze stč. kúti, psl. *kuti, ie. *kou̯h2- ‘bít’.

kovat

Ze stč. kovati (1. os. sg. kuju), psl. *kovati, ie. *kou̯h2- ‘bít’; stsl. ковати.

křest

Ze stč. křest, z psl. *krьstъ 'kříž', které je výpůjčkou ze sthn. krist 'Kristus', původně z ř. Χριστός 'Kristus, mesiáš'; stsl. крьстъ 'kříž'.

krkat

Ze stč. krkati '(o zvířeti) vydávat hrdelní zvuky, krákat); říhat', z psl. *kъrkati tv.; stsl. кръкнѫти 'hlesnout, muknout'.

laskat

Ze stč. *laskati, psl. *laskati, ie. *leh2s-sk- (*lās-sk-); stsl. ласкати ‘lichotit’.

let

Ze stč. let, psl. *let (z dřívějšího *lekt-), z ie. kořene *lek- 'skákat, svižně se pohybovat'.

likvidovat

Z it. liquidare 'vyrovnat, vyřešit', které vychází ze střlat. liquidāre 'zprůhlednit, zkapalnit', jež je odvozeno od lat. liquidus 'čistý, plynný, tekutý'.

mazec

Ve významu 'rvačka, roztržka' odvozeno od slovesa mazat někoho, které již u Kotta mělo význam 'bíti někoho'.

pít

Ze stč. píti, psl. *piti, ie. *ph3-- 'pít'; stsl. пити.

pouť

Za stč. pút, psl. *pǫtь 'cesta', ie. *pont- 'cesta' tv.; stsl. пѫть.

práce

Ze stč. prácě.

prdět

Ze stč. p(i)rdětipsl. *pьrdětiie. *perd-.

roubit

Ze stč. rúbiti, psl. rǫbiti, rǫbati 'sekat, roubit, lemovat', ie. *rembh- 'useknout, odseknout'.

rubat

Ze stč. rubati, psl. rǫbiti, rǫbati 'sekat, roubit, lemovat', ie. *rembh- 'useknout, odseknout'.

slyšet

Ze stč. slyšeti, psl. *slyšati, ie. *ḱleu̯- 'slyšet'; stsl. слꙑшати.

stát (2)

Ze stč. státi, psl. *stojati, ie. *steh2- (*stā-); stsl. стоꙗти.

svítit

Ze stč. svietiti, psl. *světiti, ie. *ḱu̯e-t- 'svítit, světlý, bílý'; stsl. свѣтити.

terorismus

Z fr. terrorisme 'vláda teroru, hrůzovláda', které je spojením slova terreur 'teror, hrůza, strach' (z lat. terror tv. od slovesa terrēre 'děsit, strašit') a přípony -isme (viz -ismus). Poprvé použito během Velké francouzské revoluce v souvislosti s régime de terreur, tedy vládou teroru (hrůzovládou).

topit (1)

Ze stč. topiti, psl. *topiti, ie. *tep- 'být teplý'.

třást (se)

Ze stč. třásti, psl. *tręsti; stsl. трѧсти.

vařit

Ze stč. vařiti (1. os. vařú), psl. *variti, ie. *ōr- 'hořet'; stsl. варити.

žít

Ze stč. žíti, psl. *žiti, ie. gih3-; stsl. жити.
CZIN.eu