Palatalizace velár

Palatalizacemi velár se ve slovanských jazycích rozumí změna velárních (= zadopatrových) souhlásek v palatální (= předopatrové). Tyto palatalizace proběhly ve třech vlnách v rozdílných dobách a měly různé výsledky.

 1. 1. palatalizace velár způsobila, že před samohláskami eě, a ь proběhly změny k > č, g > ž, ch > š
  • psl. *mogeši > psl. možešь > č. můžeš (srov. s něm. mögen 'mít rád')
  • psl. *ketūr- > psl. četyre > č. čtyři (srov. s lit. keturi 'čtyři')
  • č. ucho x č. uši
 2. 2. palatalizace velár nastala po monoftongizaci diftongů, před nově vzniklým ě a i proběhly změny k > c, g > dz (to později v č. > z) a ch > s (v č. ale > š)
  • ie. *ko-nā > psl. kěna > psl. cěna > č. cena (srov. s lit. kaina 'cena')
  • č. vlk x č. vlci (srov. s lit. vilkai 'vlci')
 3. 3. palatalizace velár proběhla po hláskách ę, ь a i (a za velárou nenásledoval vokál, který by palatalizaci bránil, tj. y, ъ)
  • psl. *ovьca x sti. avik


  1. Více viz: https://www.czechency.org/slovnik/PALATALIZACE