Monoftongizace diftongů

Monoftongizací diftongů se ve slovanských jazycích rozumí změna původních indoevropských dvojhlásek na samohlásky. Proběhlý následující změny:

 1. ai, oi > ě
  • ie. *koi̯ > psl. kåinā > psl. kěna > psl. cěna > č. cena x lit. kaina 'cena'
 2. ei > i
  • stsl. ити (iti) x lit. eiti 'jít'
 3. au, ou > u
  • č. tur x lat. taurus 'býk'
 4. eu > 'u
  • slk. ľud x ř. ἐλεύθερος 'svobodný, volný'
Předpokládá se, že k monoftongizaci diftongů muselo dojít před 2. palatalizací velár.

 1. Více viz: https://www.czechency.org/slovnik/MONOFTONGIZACE