Náboženství

Nalezeno 16 výsledků.

anděl

Ze stč. anjel/anděl, které bylo přes lat. angelus vypůjčeno z ř. ἄγγελος. Původní význam řeckého slova byl 'posel'.

animismus

Z něm. Animismus. Vytvořeno z lat. anima ‘duše, život’ a přípony -ismus.

div

Ze stč. div, psl. *divъ, ie. *deu̯-o-s 'bůh'; stsl. дивъ.

duch

Ze stč. duch 'dech, vítr, duch', psl. duchъ 'dech', ie. *dhous-ó-; stsl. доухъ.

duše

Ze stč. dušě 'duše i dech', psl. *duša, ie. *dhou̯s-éh2 (*dhous-ā); stsl. доуша.

hospodin

Ze stč. hospodin 'pán, později Bůh', psl. *gospodinъ 'pán, hospodář', ie. *ghosti-poti- 'pán hostů, tj. pán domu'; stsl. господинъ 'pán, hospodář'.

kaplan

Z lat. capellānus.

kmotra

Ze stč. kmotra, psl. *kъmotra; stsl. къмотра. Z lat. commāter, složenina z com- 's, spolu' a māter 'matka' (viz matka), dohromady tedy 'spolumatka'.

kostel

Ze stč. kostel, kam se dostalo přes sthn. kastel z lat. castellum 'hrad, pevnost', což je zdrobnělina od caster tv. Vychází z pie. kořene *ḱes- 'rozdělit, sekat'.

křest

Ze stč. křest, z psl. *krьstъ 'kříž', které je výpůjčkou ze sthn. krist 'Kristus', původně z ř. Χριστός 'Kristus, mesiáš'; stsl. крьстъ 'kříž'.

mág

Z lat. magus, to z ř. μάγος tv., původně buď ze stper. magūš či avest. *moġu s neznámým významem, který se interpretuje jako 'kněz náboženství zoroastrismu'. Je možné, že tyto staré íranské názvy pochází z ie. kořene *megʰ- 'umět, moci', z nějž vychází i psl. *mogti (> č. moci, moct).

médium

Ve významu 'osoba sloužící jako prostředník ke spojení se záhrobím' z něm. Medium tv.

Otčenáš

Kalk z lat. Pater noster 'Otče náš', což jsou první slova latinské verzi v křesťanské modlitby Otčenáš. Ještě za doby Jana Husa byl Otčenáš znám též jako Páteř (od lat. pater 'otec').

pentateuch

Z ř. πεντάτευχος, složenina z ř. πέντε 'pět' a τεῦχος 'kniha, svitek, svazek', celé tedy 'pětisvazek'. Obsahuje prvních pět knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronominum. U židů tzv. Tóra.

religionistika

Z lat. religiō ‘náboženství’ a přípony -istika.

Vánoce

Ze stč. vánocě, částečný kalk z něm. Weihnachten 'Vánoce'. První část (weih-) byla přejata jako vá-, druhá část (-nachten) byla doslovně přeložena jako 'noce (noci)'.
CZIN.eu