netopýr

konec 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. netopýř, psl. *netopyȓь; stsl. нетопырь̑.

Podle většiny názorů se jedná o kompozitum. První část je pravděpodobně substantivum s významem ‘noc’, tedy *nokt-/*nekt-. Sémantickou oporou tohoto tvrzení je latinské vespertīliō (z *vespro-ptīliō *‘večerní okřídlenec’), řecké νυχτερίς ad. S přihlédnutím k tomuto faktu O. Trubačev rekonstruuje původní praslovanský tvar jako *ne(k)topyrь, ačkoliv přiznává, že dostačující by bylo rekonstruovat východisko jako *netopyrь. [1]

Vysvětlit původ druhé části složeniny činí potíže. Předpokládá se, že vychází z indoevropského kořene *per- ‘létat’, problémy ovšem činí hláska y. Proto existuje názor, že základem byl kořen *pet- ‘létat’ (doložený např. ve staroslověnském пътица), pokud ovšem došlo disimilací ke ztrátě druhého t.
Naprosto jiný názor zastává V. Machek, který odvozuje celý název od onomatopoického slovesa *lepetati ‘poletovati trhaným nepravidelným letem’.
[2, s. 397]

Mohlo by vás také zajímat: chléb, měkký, malina, Jan, puntičkářský
  1. Etimologičeskij slovar´ slavjanskich jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond [online]. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://www.proto-slavic.ru/dic-trubachev/
  2. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.