manžel

3. třetina 14. století Živá bytost Titul Diskuze

Ze stč. malžen, psl. *malъženъ; stsl. малъженъ.

Vzniklo metatezí stč. malžen > č. manžel (srov. s p. małżonek 'manžel').

Původní psl. slovo je kompozitum, které se skládá z komponentů *mal- a *ženъ. Ve druhé částí jasně vidíme slovo žena převedené do mužského rodu. Při vypátrání původu první části jsou ovšem potíže. Nejčastější domněnkou bývá, že se jedná o částečný kalk z sthn. mālwīp či mālkona 'žena, manželka', kde byla ponechána prvá část v původním tvaru mal- a druhá část byla přeložena jako žena. Srov. Vánoce.

V. Machek také vyslovil domněnku, že by mohlo jít o původní kompozitum tvořené ze slov *moldъ 'mladý' a *žena 'žena', které by ve formě *maldo-ženьstvo popisovalo 'manželství, svazek muže a ženy' (*maldo- jako zsl. varianta). Slabika -do- by byla vypuštěna kvůli délce slova.[1] K této teorii dodáváme, že takový tvar je možný s přihlédnutím k stsl. алънии 'laň' namísto očekávaného лании, stsl. алъдии 'loď' namísto ладии ad. Rekonstrukce by ovšem byla *malъdoženьstvo, což zároveň lépe odpovídá následnému *malъženъ. Tato teorie je ovšem nepravděpodobná.

Mohlo by vás také zajímat: hrdlička, slovo, alfabeta, velbloud, pseudonym
  1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.